Over SNA

Algemeen

Damclub SNA is een actieve club waar plezier in het damspel hoog in het vaandel staat. Voor de jeugd zijn er speciale opleidingen, maar ook voor de senioren die voor het eerst kennismaken met het spel wordt een uitstekende begeleiding geboden! Of je nou grootmeester, huisdammer of beginner bent, bij Damclub SNA maakt het niets uit. We hebben een interne competitie die bestaat uit dammers van alle niveaus, zowel jongeren als ouderen die met veel plezier en enthousiasme hun sport beoefenen. Door de opzet van onze interne competitie krijgen spelers van ongeveer gelijkwaardig niveau de kans om tegen elkaar te spelen. Naast individuele sport is dammen ook een teamsport. Het eerste team neemt deel in de Ereklasse in de Nationale Competitie, het tweede team in de Eerste Klasse en het derde team  en vierde team in de 2e Klasse van de Nationale Competitie. Ook provinciaal doen we mee op het hoogste niveau.

Elke donderdagavond wordt in het Huygens College vanaf 19:00 lessen gegeven aan de jeugd, gevolgd door een partij. Vanaf 19:30 dammen de senioren in de Onderlinge Competitie.

CONTRIBUTIE

De contributie bedraagt per verenigingsjaar voor:
- senioren 80,00
- jeugdlid 40,00
Lees ook eens over de mogelijkheden  van de Huygenpas op de website van de gemeente Heerhugowaard!

Het bankrekeningnummer van SNA is: NL31RABO0386939772.

LID WORDEN?

Indien U lid wilt worden vul dan het formulier in of neem contact op met 1 van de bestuursleden of kom gewoon eens langs!
Voor de jeugdleden hebben we een bijzondere aanbieding: 10 gratis damlessen om kennis te maken met het bijzondere damspel!

Het Bestuur

NAAM

FUNCTIE

TELEFOONNUMMER

G. Verhagen   Voorzitter 06 -48491798
T. Tesselaar Secretaris 0226-395386 
C. Filmer Penningmeester 072-5717855
I. de Jong Wedstrijdleider 06-46698182
P. Folgers Ledenadministratie    06-51257643
Voorzitters

Jan Appelman 1932-1946
Jan Tromp 1946-1949
Erevoorzitter Jan Groot 1949-1969
Theo Koopman 1969-1976
A. Blom 1976-1979
Nic Smit 1979-1980
Cor Bakker 1980-1992
Sierd van Randen 1982-2010
Maarten van Leenen 2010-2016

Toernooibase
Statuten

ARTIKEL 1 - NAAM EN ZETEL
De vereniging draagt de naam: Damclub “Spel na Arbeid” SNA.

Zij heeft haar zetel te Heerhugowaard.
ARTIKEL 2 - DATUM OPRICHTING
De vereniging is opgericht op zevenentwintig September negentienhonderd tweeendertig en is voor onbepaalde tijd aangegaan.
ARTIKEL 3 - VERENIGINGSJAAR
Het verenigingsjaar loopt van één juli tot en met dertig juni.
ARTIKEL 4 - DOEL
De vereniging stelt zich ten doel de beoefening en verbreiding van de damsport. Zij tracht dit doel te bereiken door:

a.        het geven van gelegenheid aan haar leden tot beoefening van het dammen;

b.       het propageren van het dammen;

c.        het streven naar spelpeilverbetering;

d.       het - voorzover mogelijk - deelnemen aan en organiseren van damwedstrijden;

e.       het aanwenden van alle wettig geoorloofde overige middelen die ten dienste staan.
ARTIKEL 5 - LEDEN
1.       De vereniging bestaat uit natuurlijke personen die op grond van bij huishoudelijk reglement te stellen regels in categorieën worden ingedeeld.

2.       Het bestuur houdt een register waarin de namen, adressen en geboortedata van alle leden zijn opgenomen.
ARTIKEL 6 - TOELATING
1.       Ieder, die zich met een daartoe strekkend verzoek richt tot het bestuur, kan, nadat het bestuur heeft vastgesteld dat er in meerderheid geen overwegende bezwaren bestaan tegen toelating, als lid worden ingeschreven.

2.       Bij niet - toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
ARTIKEL 7 - EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
1.       Het lidmaatschap eindigt door:

a.        overlijden van het lid;

b.       schriftelijke opzegging door of namens het lid;

c.        schriftelijke opzegging door de vereniging;

d.       ontzetting; deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

2.       Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten of reglementen gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt of wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

3.       Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een kalenderkwartaal en met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste twee weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4.       Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.

5.       Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.

6.       Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap, staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering.Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

7.       Wanneer het lidmaatschap in de loop van een kalenderkwartaal eindigt, blijft – desalniettemin - de bijdrage voor het gehele kalenderkwartaal verschuldigd.
ARTIKEL 8 - CONTRIBUTIE
1.       Leden zijn gehouden tot het betalen van een contributie die jaarlijks door de algemene vergadering wordt vastgesteld.

2.       Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een contributie te verlenen.

ARTIKEL 9 - BESTUUR
1.       Het bestuur bestaat uit ten minste drie leden en in ieder geval uit een oneven aantal personen die in de zin van de wet meerderjarig moeten zijn.

2.       De benoeming geschiedt uit de leden.

3.       De voorzitter wordt in functie gekozen door de algemene vergadering; de overige bestuursfuncties worden door de gekozenen in onderling overleg verdeeld.

4.       Bij huishoudelijk reglement wordt de functie-aanduiding en de functie-omschrijving gegeven.

ARTIKEL 10 - EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP
1.       Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen. Een schorsing, die niet binnen een maand gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

2.       Elk bestuurslid treedt drie jaar na benoeming af volgens een bij huishoudelijk reglement te stellen rooster van aftreding. De aftredende kan zich herkiesbaar stellen. Degene, die in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreding de plaats van zijn voorganger in.

3.       Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door:

a.  het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;

b.  bedanken.
ARTIKEL 11 - BESTUURSTAAK
1.       Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

2.       Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.

3.       Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden ingesteld.

4.       De goedkeuring van de algemene vergadering is vereist voor besluiten van het bestuur tot:

a.  het verrichten van rechtshandelingen een belang of waarde van vijfhonderd euro (€ 500,00) te bovengaande;

b.  het huren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen van onroerende goederen;

c.  het aangaan van dadingen.

5.       De vereniging wordt vertegenwoordigd door:

a.  het bestuur; of

b.  de voorzitter afzonderlijk; of

c.  twee gezamenlijk handelende andere bestuursleden.
ARTIKEL 12 - JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING
1.       Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

2.       Het bestuur brengt op de algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

3.       De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een financiële controlecommissie van ten minste twee personen. De leden van deze commissie mogen geen zitting hebben in het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

4.       Het bestuur is verplicht bescheiden zoals bedoeld in de leden 1, 2 en 3 ten minste tien jaar lang te bewaren.
ARTIKEL 13 - ALGEMENE VERGADERING
1.       Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2.       Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, wordt een algemene vergadering – de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

a.  het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 12 met het verslag van de aldaar bedoelde financiële controlecommissie;

b.  de instelling van permanente commissies;

c.  de benoeming als lid van permanente commissies waarvan de taakomschrijving in het huishoudelijk reglement is vastgelegd;

d.  voorziening in eventuele vacatures in het bestuur en/of in de commissies;

e.  voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de bijeenroeping van de vergadering.

3.       Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk of nodig oordeelt.

4.       Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden, als bevoegd is tot het uitbrengen van ééntiende gedeelte der stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan overeenkomstig artikel 14.
ARTIKEL 14
1.       Voorzover in deze statuten niet anders bepaald, wordt een algemene vergadering bijeengeroepen door het bestuur. De bijeenroeping geschiedt per convocatie, ten minste veertien dagen voor de algemene vergadering te verzenden aan de adressen van de leden.

2.       Bij de bijeenroeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 18 lid 2.
ARTIKEL 15
1.       Alle leden van de vereniging hebben toegang tot de algemene vergadering. Geschorste leden en geschorste bestuursleden hebben alleen op uitnodiging van het bestuur toegang.

2.       Over de toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen besluit de algemene vergadering.

3.       Alle leden van de vereniging hebben stemrecht.

4.       Elk lid van de vereniging, dat niet geschorst is, heeft één stem.

5.       Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor slechts één persoon als gevolmachtigde optreden.
ARTIKEL 16
1.       Een algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger dan treedt één der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de algemene vergadering daarin zelve.

2.       Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen opgemaakt, die ter goedkeuring aan de algemene vergadering worden voorgelegd en na verkregen goedkeuring door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend.
ARTIKEL 17
1.       Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de algemene vergadering over het door hem te noemen besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de juiste inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.

2.       Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerst lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3.       Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

4.       Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

5.       Indien bij een verkiezing niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, vindt een tweede stemming, of in geval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

6.       Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende de verkiezing van personen, dan is het verworpen.

7.       Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een aanwezig stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

8.       Een éénstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
ARTIKEL 18 - STATUTENWIJZIGING
1.       In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht anders dan door een besluit van de algemene vergadering. Deze vergadering dient bijeengeroepen te zijn met de mededeling dat wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2.       Zij, die de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben bijeengeroepen, moeten ten minste veertien dagen vóór de vergadering een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld aan alle leden voorgelegd op de wijze als omschreven in lid 1 van artikel 14.

3.       Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derden van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Zijn niet ten minste twee/derden van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee/derden van de uitgebrachte stemmen.

4.       Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
ARTIKEL 19 - ONTBINDING
1.       De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

2.       Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.
ARTIKEL 20 - HUISHOUDELIJK REGLEMENT
1.       De algemene vergadering stelt een huishoudelijk reglement vast.

2.       Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, of met deze statuten.

ARTIKEL 21 - SLOTBEPALING
Per het tijdstip van het tot stand komen van de onderhavige vaststelling van de statuten van de vereniging, is het bestuur van de vereniging als volgt samengesteld:

a.        de heer Maarten VAN LEENEN, als voorzitter;

b.       de heer Theo TESSELAAR, als secretaris;

c.        de heer Co FILMER, als penningmeester;

d.       de heer Dave Bleeker, als lid;

e.       de heer Bertus GROOT, als lid.


Huishoudelijk Reglement

ARTIKEL 1
Het in dit reglement bepaalde, is voor de leden even bindend als de statuten. Het bepaalde in artikel 18 der statuten is eveneens van toepassing op het huishoudelijk reglement. 
ARTIKEL 2.
 1. 1.De vereniging bestaat uit ereleden, leden van verdienste, seniorleden en jeugdleden. De jeugdleden worden ingedeeld in categorieen overeenkomstig de indeling die de KNDB hanteert.
 2. 2.Leden die in de zin der wet niet meerderjarig zijn, hebben geen stemrecht.
ARTIKEL 3
De contributie voor de diverse categorieen van de leden wordt jaarlijks door de algemene vergadering vastgesteld. Ieder lid is verplicht de contributie van het lopende jaar binnen 1 maand na ontvangst van de door de penningmeester uitgeschreven contributienota te voldoen.Indien dit niet gebeurt kan het bestuur een verhoging op de contributie opleggen.
ARTIKEL 4 - FUNCTIEAANDUIDING BESTUUR
 1. 1.Het bestuur bestaat tenminste uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functie van secretaris kan gecombineerd worden met die van penningmeester, in welk geval het derde bestuurslid de functie algemeen adjunct heeft.
 2. 2.De voorzitter leidt de vergaderingen. In een vergadering verleent en ontneemt hij naar zijn goedvinden het woord en heeft hij het recht de bespreking weer te hervatten als door de meerderheid der vergadering dit wordt verlangd.
 3. 3.De secretaris voert namens de vereniging de correspondentie en houdt de ledenadministratie bij.Verder maakt hij de notulen op van de vergaderingen en maakt een jaarverslag voor de algemene vergadering.
 4. 4.De penningmeester is belast met het beheer der geldmiddelen en de inning van de contributie, alsmede met het maken van een financieel jaaroverzicht voor de algemene vergadering.
 5. 5.Rooster van aftreding: De zittingsperiode van de bestuursleden is drie jaar. Herverkiezing is mogelijk.
 6. 6.Een der bestuursleden beheert de eigendommen van de vereniging.
ARTIKEL 5
Het organiseren van wedstrijden, alsmede de leiding daarvan berust bij het bestuur of een daarvoor door het bestuur aangewezen lid of commissie. Een commissie mag en kan zelfstandig te werk gaan, maar is verantwoording schuldig aan het bestuur.
ARTIKEL 6
 1. 1.Bordbezetting van de diverse teams van de vereniging wordt bepaald door het spelen van een interne competitie (elk jaar opnieuw ).
 2. 2.Bij bijzondere omstandigheden kan het bestuur wijzigingen aanbrengen in de bordbezetting en in de nieuwe competitie-indeling.
 3. 3.Het bestuur kan ontheffing verlenen om de interne competitie te spelen.
ARTIKEL 7
Voor elke schriftelijke stemming wijst de voorzitter twee leden aan die samen het stembureau vormen. In geval van twijfel beslissen zij en de voorzitter over de in inhoud van het stembriefje.
ARTIKEL 8
Bij geschillen omtrent uitlegging of toepassing van enig artikel der statuten of dit huishoudelijk reglement en in gevallen waarin dit reglement niet of niet voldoende voorziet, beslist het bestuur.Deze beslissingen mogen echter niet in strijd zijn met de statuten of het huishoudelijk reglement.
ARTIKEL 9
Dit reglement treedt in werking onmiddellijk na de aanneming door de algemene vergadering.

Clubkampioenen

JAAR

CLUBKAMPIOEN

1933

Jan Smit

1934

Piet Groenveld

1935

Piet Groenveld

1936

Piet Groenveld

1937

Jan Tromp

1938

Lou Konijn

1939

Cor Groenveld

1940

Piet Groenveld

1941

Jan Tromp

1942

Piet Groenveld

1943

Piet Groenveld

1944

Cor Groenveld

1945

niet gespeeld

1946

Cor Groenveld

1947

Piet Groenveld

1948

Cor Groenveld

1949

Piet Groenveld

1950

Piet Groenveld

1951

Piet Groenveld

1952

Piet Groenveld

1953

Piet Groenveld

1954

Cor Groenveld

1955

Piet Groenveld

1956

Cor Groenveld

1957

Piet Groenveld

1958

Piet Groenveld

1959

Piet Groenveld

1960

Piet Groenveld

1961

A. Smit

1962

A. Smit

1963

Piet Groenveld

1964

Theo Koopman

1965

Piet Groenveld

1966

Theo Koopman

1967

Piet Groenveld

1968

Theo Koopman

1969

Piet Groenveld

1970

Theo Koopman

1971

Th8

1972

Piet Groenveld

1973

Theo Koopman

1974

Theo Koopman

1975

Theo Koopman

1976

Co Filmer

1977

Co Filmer

1978

Cees Suyk

1979

Cees Suyk

1980

Cees Suyk

1981

Sierd van Randen

1982

Cees Suyk

1983

Cees Suyk

1984

Cees Suyk

1985

Cees Suyk

1986

Cees Suyk

1987

Cees Suyk

1988

Cees Suyk

1989

Cees Suyk

1990

Cees Suyk

1991

Cees Suyk

1992

Cees Suyk
Historie

“Dinsdag 27 september 1932 werd in het patronaat een seance gegeven door den heer P. Beers Kz. Waar 15 spelers aan deelnamen. Na deze seance werd overgegaan tot het oprichten van een damclub. Men kon reeds 13 leden noteren”

Aldus schrijft de eerste secretaris van SNA Jac. Borst in het verslag van de oprichtingsavond 27 sept. 1932. Men ging op 14 oktober van start.  15 leden namen deel aan het damseizoen 1932–1933, waarin Jan Smit met 35 punten de eerste clubkampioen werd; twee punten voor P. Groenveld, drie punten voor voorzitter Jac. Borst en Cor Groenveld. Eenmaal ging de club dit eerste seizoen op stap: naar Obdam, waar de wereldkampioen B. Springer een simultaan seance gaf. “Waar wij in het geheel geen slecht figuur hebben geslagen van onze zo jeugdige club. Het grootste aantal van onze leden zaten er tot het laatste toe in”. Toch gingen de 13 leden met slechts 1 punt naar huis. En dit ondanks het feit dat er kennelijk was voorgezegd. Maar “het ging bij onze leden ter goeden trouw, daar wij niet wisten, wat het reglement daar van vertelde”.

Het financieel verslag van penningmeester D. Tromp over het eerste seizoen was kort:

Ontvangsten: f 45,18 
Uitgaven: f 37,34 
Alzo een batig Saldo f 7,84

In het tweede seizoen werd op de algemene vergadering van 4 september 1933 een naam bedacht voor de club. “Door het bestuur werd voor gesteld dat elk lid een mooie naam zou schrijven op een briefje. En zo uit die mooie namen de mooiste te kiezen en zo werd gekozen: “Spel Na Arbeid”. Dus R.K.Damclub “Spel na Arbeid” Heerhugowaard (Zuid)”.  Helaas weten we niet welke mooie namen op de andere briefjes hebben gestaan.

Op deze avond kwam ook een mogelijke aansluiting bij de West–Friese dambond aan de orde, maar het was niet bekend of deze bond R.K. of neutraal was.Ook de onkosten waren niet bekend, zodat “werd besloten dit nog maar wat af te wachten”. In dit tweede seizoen werd wel voor het eerst tegen een andere club gespeeld en wel tegen de club Wadway. De wedstrijd werd niet in het patronaat gespeelt, maar in het cafe van Jan Zijp. “Waarvan onze club winnaar werd met een stand van 18–8. Voorwaar een goede prestatie, te meer daar wijzelf niet wisten hoe sterk wij waren”. Ook de return werd gewonnen (22–8).

Het optreden van de jeugdige club viel op: SNA werd uitgenodigd voor een vergadering van de RK West–Friese te Zwaag begin oktober 1934. Men wilde wel meedoen, maar dan toch voorzichtig, b.v. 2e klasse. Maar het hoofdbestuur wilde meteen 1e klasse, mede “Naar aanleiding de inmaak dien wij hadden geleverd aan Wadway”.  En ondanks dat “Wij als bestuur van onze club tegen hebben gesputterd” ging deze indeling door. Het werd in het seizoen 1934–1935 een regelrechte sensatie. De eerste wedstrijd was thuis tegen GSZ uit Bovenkarspel.“ Zware kost voor ons”, maar het werd 27–11. De tweede wedstrijd uit tegen de Kroonschijf te Hoorn werd 34–8 voor SNA. “Wij konden ons eigen haast niet geloven”.

En zo ging het door:
SNA – WIK Onderdijk 25–15
GSZ – SNA 16–22
SNA – de Kroonschijf 18–12
WIK – SNA 16–22 
Ongeslagen werd SNA meteen kampioen van West–Friesland.

“Het figuur dat wij maakten mocht al door ieder bekeken worden”. De “baby” bewees zichzelf op het dambord. Toch waren vooral de uitwedstrijden geen sinecure. “Ons nacht hebben wij daarvoor moeten geven, maar dat alles in de grootste vrolijkheid en vriendschap”. De eerste uitwedstrijd naar Hoorn: “om daar te komen moesten we het laatste eind nog door de prut zwemmen”. Naar Bovenkarspel dit “moesten wij in donker vinden”. En om in Onderdijk te komen “moesten wij eerste de palen bij de grond afkappen”.

Aan het einde van dit succesvolle seizoen werd door de ledenvergadering van 20 mei 1935, zonder veel discussie, een huishoudelijk reglement aangenomen. Dit reglement staat nog steeds prachtig en keurig in een apart schrift.
Het is ondertussen herroepen, maar hier toch wat destijds is afgesproken:
Artikel 1. Als leden van de RK damclub kunnen worden RK mannen niet beneden 16 jaar. 
Artikel 8. Het is elk lid verboden voor en tijdens de wedstrijd alcoholische dranken te gebruiken met straffen van verlies van Cousie (50 cent per seizoen).
Artikel 11. Bij een gelijk aantal punten behaald in de club tijdens een seizoen wordt dien het vorige seizoen een hogere plaats had als boven blijvend beschouwd.

Op dezelfde vergadering werd het voorstel van Bertus Bes besloten een foto met alle clubleden te maken. Als datum werd de 1e zondag van juli vastgesteld om half 2. Deze foto is afgebeeld in het boekje “kent u deze nog, de Heerhugowaarders”. Aardig is het te vermelden, dat twee leden voor hun inspanningen beloond werden met ieder 50 sigaren.

Men zou denken dat in de volgende seizoenen een terugslag zou volgen, maar de Waardse trein was op gang gekomen en denderde door. In 1935–1936 legden zowel OND (Obdam), de Kroonschijf (Hoorn), GSZ (Bovenkarspel), WIK (Onderdijk) en TOG (Grootebroek) het loodje. De enige weerklank was dat 3 leden in Bovenkarspel na 12 uur nog even het dorp in gingen. “Laat ik daar maar even niets van zeggen, alleen verzoeken dit niet meer te doen”. Ook in 1936–1937 Werd SNA kampioen met 17 punten uit 10 wedstrijden. Alleen “hebben wij wel een titel moeten afstaan en wel Ongeslagen”.


Na 5 jaar werd het eerste lustrum gevierd, maar de notulenboeken vermelden er weinig over. Er werd een feestcommissie ingesteld, er werd een heilige mis gelezen en er werd vastgesteld, dat nieuwe leden “ook mochten feestvieren, maar dan uit eigen zak betalen”.  Het lukte niet het lustrumjaar te luisteren met een kampioenschap. Achter GSZ werd men tweede maar aan het eind van het seizoen werden in een vriendschappelijke wedstrijd de puntjes nog eens op de I gezet: SNA–GSZ 22–6(!).

SNA lustrum 19370001


In 1938–1939 werd na een spannende race, ondanks een nederlaag tegen WIK, de kampioenstitel teruggehaald. De Secretaris Jac. Borst was niet geheel tevreden “Den kampioenstitel hebben wij niet geheel verdiend gewonnen(!)”. 
In 1939–1940 was er door de mobilisatie slechts een noodcompetitie met GSZ en WIK. Opnieuw werd SNA kampioen. Met tweede ging het minder. Hiervan “zullen wij maar geen punten vermelden, wat geheel geen sieraad voor mijn jaarverslag kan zijn”.

In 1940–1941 moest SNA “door die jammerlijke tijdsomstandigheden” verstek laten gaan.  In het patronaat zat men te bibberen door brandstofgebrek. De rest van de oorlog zou men dammen thuis bij penningmeester Jan Tromp.

De laatste competitie van de RK Westfriese dambond vond plaats in 1941–1942. Er werd vanwege de vervoersproblemen gespeeld op zondagmiddag. Ook in deze laatste competitie was SNA de sterkste.  Dammend met steeds minder leden ten huize van Jan Tromp kwam men de oorlog door, om na de oorlog weer op te krabbelen. Niet meer als typische RK–club, spelend in een patronaat, ingebed in het RK verenigingsleven, maar als algemene open damclub voor iedere rechtgeaarde dammer. Maar we hebben alle reden trots te zijn op de beginjaren.Na een schuchter begin stootten de Waarder dammers direct door als kampioen van Westfriesland. Mogen de successen van het jeugdige SNA een inspiratiebron vormen voor de 60–jarige, zodat in plaats van VUT of pensioen, opnieuw een kampioenschap van West–Friesland en Noorderkwartier behaald kan worden.

Hier de club tijdens het 60-jarig jubileum:

SCAN0011

Sierd van Randen


Erelid Koos Oudhuis

Uit het het 60-jarig jubileum boek. Door Nic Smit.

Een 60-jarig jubileum roept herinneringen op. Herinneringen aan mensen die door hun lidmaatschap de vereniging hebben gediend. Het zijn er vele. Je moet dan noodgedwongen selecteren en uiteindelijk kom je tot diegene waarvan je meent dat hij door zijn langdurige lidmaatschap een bijzondere plaats inneemt in de geschiedenis van de vereniging. Een daarvan is Kood Oudhuis, wonende in 't Huis ter Kimme, kamer 49.

Op 17-jarige leeftijd werd de thans 78-jarige Koos lid van SNA en ontwikkelde zich tot een sterke damspeler. Als je hem vraagt of hij veel aan zijn damstudie heeft gedaan zegt Koos: "Eerlijk gezegd neen. Ik had een druk arbeidsleven waardoor ik geen tijd had mij daarmee bezig te houden. Dammen was voor mij hobby. Ik heb veel geleerd van mijn eigen partijen. Misschien had ik een goed positiegevoel en een sterke wil om te winnen".

Ja, zo is het gegaan. Koos had eerst een zelfstandig land- en tuinbouwbedrijf, daarna ging hij over op het telen van tomaten en komkommers en vervolgens op het kweken van bloemen. Dit steeds weer veranderen van product ging gepaard met aangepaste sudie en inzichten wat zeer tijdrovend was. Het is echter niet voor niets geweest; zijn zoons hebben de bloementeelt voortgezet.

Praten met Koos Oudhuis is luisteren naar een man met een ietsje ironisch stemgeluid waarin de humor doorklinkt. Zo is het als hij vertelt dat SNA speelde tegen WDO uit Alkmaar. Na het beeindigen van de wedstrijd kwam men tot de ontdekking dat de broer van Koos ontbrak. Er was geen later vervoer meer. Het gevolg was dat Hans in de stromende regen van Alkmaar naar Heerhugowaard moest lopen. De wijze waarop dit wordt verteld typeert Koos. Zo is het ook tijdens het spel. Met zijn stereotype stemgeluid hoor je hem dan zeggen: "Nu ga ik de trukendoos maar eens opengooien". Deze uitspraak maakte zijn tegenstander vaak onzeker met het gevolg een minder goede zet en verlies van de partij.

Al pratend met Koos vorm je een beeld van de mens achter zijn hobby. Een conclusie: Ja, Koos Oudhuis heeft naast zijn werkzaamheden veel plezier beleefd aan zijn hobby dammen.

Koos Oudhuis

Erelid Lou Konijn

Uit het het 60-jarig jubileum boek. Door Nic Smit.

Als men in de regio aan dammers zou vragen: noem eens wat namen van bekende spelers van SNA, dan zal zeker de naam Lou Konijn genoemd worden. Dit is beslist geen toevalligheid, want Lou Konijn was 60 jaar lid van SNA, erelid en is al die jaren een van de topspelers van SNA.

Lou Konijn, geboren op 12 Oktober 1916, speelde op 16-jarige leeftijd reeds bij SNA, maar kon nog niet officieel als lid worden ingeschreven, omdat in het reglement van de vereniging in artikel 1 werd aangegeven dat men pas op 16-jarige leeftijd als lid kon worden ingeschreven. Dit artikel had als speodig geen bestaansrecht meer en werd geschrapt. Arie Oudhuis zegt hierover: "Ik heb Lou nog zien komen, hij liep zoals men het toen noemde nog in korte broek."

Lou heeft alle successen van SNA meegemaakt. Een van de hoogtepunten was het behalen van de het kampioenschap van Nederland van de toenmalige Katholieke Nederlandse Dambond. Men zou zich kunnen afvragen hoe het komt dat de naam Lou Konijn meer dan andere bekendheid heeft. Wel, hij had in de loop der jaren diverse malen tegen verenigingen in de regio gespeeld. Daarnaast was Lou een persoonlijkheid en een van de sterkere spelers in de regio. "Ja wij hebben tegen alle verenigingen in West-Friesland gespeeld. Zo speelde wij voor de oorlog meerdere malen in Hoorn tegen damclub "De Kroonschijf". Voorzitter en tevens 1e bordspeler was daar Nic Smit, dat was een kwaaie. Ik weet nog dat hij een keer verloor van onze 1e bordspeler Piet Groenveld. Toen ik hem jaren later weer ontmoette heb ik hem dat nog eens onder zijn neus gewreven", aldus Lou.

"Wij gingen altijd op de fiets, dat was soms geen pretje. Het was meestal 12 uur als je naar huis reed. In de winter zonder straat- of wegenverlichting in de vrieskou of sneeuw was dat geen uitje. Eenmaal toen wij naar Wervershoof moesten huurden wij een busje. Vijftien gulden heen en terug. Het was een krakkemikkig autootje. Als je instapte kraakte hij van alle kanten. Er zat meer roest op dan verf. Of die auto niet goed stuurde of dat de chauffeur ook een beetje roestig was weet ik niet meer, maar het ding slingerde naar alle kanten. In Hoorn ging het goed fout en knalden wij tegen een paal. Hoe dan ook, wij zijn toch in Wervershoof aangekomen. Terug gingen wij over Zwaagdijk. Het was angstig stil in de auto geworden. Plotseling zei iemand: "Wat een weg he, ik zie alleen maar bomen". Toch zijn wijn ook weer in Heerhugowaard aangekomen."

Lou was op de eerste plaats een erkend damspeler, maar daarnaast zijn er nog vele andere hobby's die zijn aandacht hadden. Zo was hij een goede biljarter en kaartspeler. Na de oorlog (aldus Lou) speelde wij in het Gewest. Dat zijn verenigingen die niet aangesloten zijn bij de Nederlandse Dambond. In een vergadering waren er leden die, onder aanvoering van Co Filmer, een voorstel indienden lid te worden van de Nederlandse Dambond. Na stemming werd dit voorstel aangenomen. "Nu was mij bekend dat Cees Suyk in Heerhugowaard was komen wonen en dat ook Nic Smit, die jarenlang bij DDD in Alkmaar speelde, Heerhugowaard als woonplaats had gekozen. Dus ben ik met beide heren gaan praten. Cees Suyk was geen lid meer van een damvereniging en Nic Smit wilde, nu hij in Heerhugowaard woonde, stoppen met dammen. Er was echt wel wat overredingskracht voor nodig om beiden tot andere gedachten te brengen. Zij werden lid en in het 1e jaar dat wij in de Nederlands Dambond speelden werden wij kampioen in onze afdeling". Ja, zo was Lou Konijn. Hij was niet alleen dammer, maar ook de ambassadeut voor zijn vereniging SNA.

SNA was Lou Konijn. Zijn naam is onverbreekbaar verbonden met SNA en dit zal zo blijven.

Lou Konijn


Erelid Arie Oudhuis

Uit het het 60-jarig jubileum boek. Door Nic Smit.

De vereniging heeft drie ereleden: Lou Konijn, Koos Oudhuis en Arie Oudhuis. Wat betekent het erelid zijn van een vereniging en waarom meent een vereniging dit erelidmaatschap toe te kennen? In deze gevallen gaat het om die leden die praktisch vanaf de officiele oprichting hun stempel hebben gedrukt op de toekomst van SNA. Door hun lidmaatschap hebben zij mede gewerkt aan wat de vereniging thans is. Wij zijn er ons van bewust dat deze ereleden in onze jubileumuitgaven een plaats dienen te krijgen die zij hebben verdiend.

Erelid Arie Oudhuis, geboren op 13 September 1909, speelde volgens de annalen in 1932 voor de eerste keer mee in de onderlinge competitie van SNA. Dit houdt in dat Arie op 22-jarige leeftijd in clubverband is gaan dammen. Als wij naar zijn geboortedatum kijken is hij nu 83 jaar. Als Arie gaat vertellen hoor je duidelijk de ingetogen oftewel droge humor die de West-Fries kenmerkt. "Toen wij tegen Langedijk speelden", aldus Arie, "stond onze eerste bordspeler Cor Groenveld een dam en twee schijven voor op de bekende speler Piet Beers. "Nou Piet", zei een clubgenoot, "dat ziet er slecht uit. "Ja", zei Arie, "jullie hebben een Beers (Baars) maar wij hewwe een Snoekbaars".

Jaap Borst werd door een hond gebeten en ging danig te keer. "Ik heb het al dacht", zei Borst. "Hij draaide steeds al oftig om me heen". "Ik kan die hond best begrijpen", zei Arie. "Die hond zal docht hewwe laat ik maar eens bijten in dat lekkere malse kontje".

Als je verder in de geschiedenis van de vereniging duikt komt duidelijk naar voren dat Arie verschillende malen dicht bij de topspelers heeft behoord. Als je dan bedenkt dat in die top de gebroerders Groenveld en Lou Konijn speelden, die bij de sterkste spelers van West-Friesland werden gerekend wil dat wel wat zeggen van zijn speelsterkte.

Ja, Arie Oudhuis, Koos Oudhuis en Lou Konijn hebben veel bijgedragen aan de goede naam die SNA thans heeft. Arie was er een van.

Arie Aoudhuis

Erelid Anton Berkhout

Hieronder twee foto's met de in 2011 overleden erelid Anton Berkhout: 1 waarbij hij de beker voor SNA als winnaar van de dorpencompetitie ontvangt en 2 Anton overhandigt de rode lantaarn aan de vertegenwoordiger van Obdam (Jan van Diepen) vanwege de laatste plaats. Anton was een dammer die altijd voor eenieder klaar stond en de Dorpencompetitie tot in de puntjes wist te verzorgen. Ook was hij de Lotto man. Vele jeugdleden hebben hun eerste schreden in het 'seniorendammen' gezet door als eerste tegen Anton te spelen.

Anton Berkhout
Op dinsdag 10 mei 2011 was er op omroep Max een uitzending gewijd aan de nalatenschap van Anton Berkhout. Voor degenen die dit gemist hebben klik hier!

Erelid Sierd van Randen

De langst zittende voorzitter van SNA en nog steeds de drijfende kracht. Hier een interview met Benno van Straten:

Waar veel beroemde (ex) sportbestuurders de society feestjes afstruinen en de pagina’s van de roddelbladen en kranten sieren, leidt onze voormalige voorzitter Van Randen een teruggetrokken bestaan. Ver weg van de paparazzi, bobo’s en de jetset heeft Van Randen in de Berkmeer zijn habitat gevonden. Sinds zijn aftreden als voorzitter van SNA heeft Van Randen geen interviews meer gegeven aan media. Fanmail bleef (inclusief slipjes van vrouwelijke aanbidders) onbeantwoord. 

Speciaal ter gelegenheid van het 80 jarig jubileum van SNA treedt Van Randen nog eenmaal uit de anonimiteit. Onder het genot van een slof sigaretten blikt hij terug op zijn succesvolle periode als voorzitter van SNA en geeft een uniek inkijkje in zijn leven buiten de spotlights. Dit doet Van Randen aan de hand van willekeurig gekozen vragen die in de afgelopen decennia door bewonderaars per (lucht)post, mail of videoboodschap bij manager Aarts terecht kwamen. 

De eerste vraag is afkomstig van een actief damforum lid uit Amsterdam en luidt als volgt: Tijdens een bondscompetitie wedstrijd ben ik door u overspeeld. Sindsdien ben ik een groot bewonderaar van uw spel. Ik slaap onder een dekbed overtrek met uw afbeelding erop en draag alleen nog Spaanse sloffen. Graag zou ik willen weten hoe u in aanraking bent gekomen met de damsport?  Ps. Kunt u een gesigneerde slof opsturen?
Van Randen: “Thuis was er een damspel en ik heb ook wel tegen mijn vader gedamd, maar ik denk, dat ik het spelletje in eerste instantie van mijn grootvader heb geleerd, want ik herinner mij de “poester”dat wil zeggen dat als je vergat te slaan die schijf mocht worden gepakt (blazen dus). Zo pikte pake (redactie: een elitair woord voor opa) mijn schijven in en won dan”.
(redactie: tegen beginnende jeugdleden is SvR nog regelmatig succesvol met bovenstaande strategie)
Van historicus Maarten van Rossem is de volgende vraag afkomstig: Wie was er eerder jij of SNA? En hoe is jullie relatie tot stand gekomen? 
Van Randen: “SNA bestaat 80 jaar, dus het antwoord op deze vraag lijkt me duidelijk” (redactie: aangezien er geen expliciet antwoord is gegeven, blijft dit dus gissen voor de lezer)

Van Randen gaat verder: “Ik had op de RHBS-B te Oosterwolde op een schoolschaakclub gezeten en wilde in Heerhugowaard de draad weer oppakken door bij een schaakclub te gaan. Iemand van de buurtvereniging wist het ook niet precies, maar verwees mij naar Jan van der Vlugt, die vlakbij woonde op het Eiland. Die heeft mij dezelfde avond meegenomen naar SNA, waar Theo Koopman als voorzitter de openingsvergadering voorzat. Ik vond het bar gezellig en heb me diezelfde avond opgegeven, onder lichte druk van Jan, ah joh dat schaken is maar niks, als lid van SNA” .

De 9-jarige Dirk Haaster droomt van een damcarrière als die van Van Randen. Hij is benieuwd wat Van Randen gevormd heeft tot de man die hij nu is. 
SvR:  “Nadat ik lid werd van SNA was mijn eerste volgende stap de volgende dag een dambord en schijven kopen en thuis in Oosterwolde het bekende meesterwerk Oom Jan leert zijn neefje dammen weer opzoeken. In mijn eerste partij tegen Anton Berkhout voerde ik een pracht van een damzet uit, waardoor ik een schijf achter raakte. Anton liet het toch nog, ik vermoed met opzet, remise lopen. Na 5 partijen had ik 2 punten, maar toen won ik er een. Ik kwam op 7-4 en toen ging het lopen, waardoor ik toch nog in de middenmoot eindigde. Dat kwam mede door veel studie, de boeken van Sijbrands en Wiersma over de match Sijbrands-Andreiko en dan met name de 3e matchpartij met de Amsterdamse opening. (redactie: inmiddels is dit ver weg gezakt).

Het volgende jaar was er een indeling in 3 klassen en werd ik als laatste toegevoegd aan de 2e klasse, maar ik werd wel kampioen!!! In mijn 3e jaar in de 1e klasse weer hetzelfde recept als in het eerste jaar: in de herfst verloor ik bijna alles, maar in het voorjaar versloeg ik cracks als Aris Noome, Koos Oudhuis en zelfs Lou Konijn. En zo kwam ik in het eerste team, waar ik bijna 30 jaar deel van zou gaan uitmaken tot die vervelende jeugd steeds sterker werd, SNA steeds hoger ging spelen en ik het tempo niet meer kon bijbenen”.

Ook in de politieke kringen wordt Van Randen als een lichtend voorbeeld gebruikt. Van Arib (PvdA) en Schouw (D66) werd de volgende vraag ontvangen: Zoals u ongetwijfeld weet hebben wij de race om de 2e kamer voorzittersfunctie verloren van mevrouw Van Miltenburg (VVD). Dit leek ons een ideale opstap naar de rol van voorzitter bij SNA. Ter lering en vermaak zouden we dan ook graag willen weten hoe u erin geslaagd bent deze positie te bemachtigen en te behouden?
SvR: De benoeming was een idee van meneer Bakker, de toenmalige voorzitter, die vond dat het bestuur aan verjonging toe was. Frank Aarts en ik hadden wat ideetjes gelanceerd voor een andere competitieopzet en toen vroeg meneer Bakker of we misschien dan in het bestuur wilden gaan zitten. Dat leek ons wel wat, dan kon Frank voorzitter worden en ik competitieleider. Maar meneer Bakker, al een beetje dementerend, stelde het precies andersom voor aan de vergadering en dat hebben we toen maar zo gelaten.Toen ik eenmaal aan het roer stond, heb ik deze ook makkelijk vast kunnen houden. Er waren simpelweg geen tegenkandidaten. Tot dat die kerel uit Julianadorp zich aandiende, toen heb ik me laten afkopen”. 

Mediapersoonlijkheid Britt Dekker (zie Playboy nummer september 2011) vraagt zich af waarom een mode-icoon als Van Randen altijd op sloffen loopt.
SvR: “De zoveelste domme leerling, die me dat vraagt: Omdat ik het lekker vind”.

Weerman Piet P. gaat nog even op dit onderwerp door en is benieuwd of Van Randen ook buiten op sloffen loopt.
SvR: “Bij droog weer wel, bij nat weer niet”.

Veel vragen waren logischerwijs afkomstig van collega sportbestuurders die nog niet in de schaduw van Van Randen mogen staan. Van de meest aansprekende sportbestuurders selecteerden we een vraag en legden deze aan Van Randen voor. 

We beginnen met Sepp Blatter (voorzitter FIFA): U bent al enkele decennia lid van SNA. Kunt u eens schetsen hoe de club zich gedurende deze periode heeft ontwikkeld? 
SvR: “Van een club van vooral boeren en zuivelarbeiders van de melkfabriek Excelsior tot een club van meer intellectuelen, die havo, vwo, hbo of universiteit doen of gedaan hebben. Ik beschouw mijzelf als een overgangsfiguur, historicus en schapenboer. Maar de gezelligheid is gebleven”.

Jaques Rogge (voorzitter IOC): Van welk tijdsvak bij SNA heeft u het meest genoten en waarom? 
SvR: “Van de eerste jaren in de landelijke competitie. Omdat het spannend was, nieuw, we er heel erg mee bezig waren en ik zelf mee mocht doen”.

De meest imposante sportbestuurder bewaren we uiteraard voor het laatst….
Henk Fokkink (voormalige voorzitter PNHDB):  Waar ben je, gedurende je voorzittersperiode, het meest trots op en waarom? 
De ontwikkeling van de jeugdafdeling, want dat blijft de basis van ons huidige succes.

Uit alle lagen van de bevolking kwamen vragen. Zo is Kim Holland benieuwd naar wat door Van Randen wordt beschouwd als zijn “hoogtepunt”. 
SvR:

 “Als mijn hoogtepunten beschouw ik:

 1. Mijn eerste winst op Theo Koopman 1976. Dat had binnen de club hetzelfde effect als toen ik voor de eerste keer door een jeugdlid van het bord werd geveegd “jong talent verslaat oude meester”
 2. Mijn winst op Wim Tesselaar 1999, waardoor SNA 8-8 speelde tegen DDD, kampioen werd van Noord-Holland en promoveerde naar de landelijke competitie. (redactie: hierna mompelde Van Randen nog iets onverstaanbaars. Helaas is dit niet meer reproduceerbaar en kan dus niet afgedrukt worden)  
 3. Mijn schwindel remise tegen Johan Haijtink  (voorzitter KNDB) in een volmaakt verloren stand, waarbij we beide vergeten waren, dat de schijf op 5 al 20 zetten een dam was!!  
Als hoogtepunt in de clubhistorie beschouw ik de eerste keer dat het 1e team promoveerde naar de ereklasse. Wie had dat nu 38 jaar geleden toen ik lid werd ooit kunnen verwachten!!”

De volgende vraag kwam vanuit het Marlboro concern: We zijn druk bezig met de productieplanning voor 2013 en verder. Een belangrijke factor hierin is, zoals te doen gebruikelijk, uw nicotinegebruik. Hoeveel pakjes sigaretten rookt u tegenwoordig en bent u van plan uw consumptie in 2013 aan te passen?
SvR:.”Ik rook een sloffie per week en verwacht dit in 2013 voort te zetten”.

Van zowel Marianne Thieme als van Cabral de Brito Matos Eusebio, CEO van halal vleesgroothandel “Het bloedende schaap”, ontvingen we de volgende vraag over schapen:

Hoe ben je bij het schapen houden terecht gekomen en wat vind je hier leuk aan? 
SvR: “Boer zijn vind ik leuk. Van moederskant stam ik uit een Friese boerenfamilie. Dat waren natuurlijk allemaal koeboeren, met wat schapen er bij, maar met slechts 1a2 bunder land kun je maar een paar koeien houden en is 10a15 schapen een stuk levendiger. Het onen van de schapen is en blijft een spannende, maar ook mooie tijd. En lamsvlees is gewoon heel erg lekker vanzelf”.

Ook nu weer een vraag die leeft bij een groot publiek. Annie de Rooij en Gianpaolo Berthe, pizzabezorger bij Manzano pizza’s, waren beide geïnteresseerd in het logistieke verhaal achter Van Randen en vragen zich af waarom hij als transportmiddel altijd voor de scooter kiest? 
SvR: “Je hoeft niet te trappen en het geeft me een heerlijk gevoel van vrijheid”.

In het verlengde van de vorige vraag stelde Patrick Kluivert de volgende vraag: Waarom heb je nooit je rijbewijs gehaald?  
SvR: “Omdat mijn ogen vrij slecht zijn (moet toch bij sommige partijen opgevallen zijn) en mijn reactiesnelheid bij een verkeerstest onder de maat was. Op dat moment heb ik besloten geen auto te gaan rijden”.

Peter van de Vorst, Ivo Niehe, David Letterman en Eva Jinek zijn vooral benieuwd naar de ambities van de strateeg, visionair Van Randen. Waar je een antwoord verwacht als het conflict tussen Israel en Palestina op lossen of het winnen van de Nobelprijs voor de literatuur, blijken Van Randen zijn ambities veel verder te reiken.
SvR: “Benno van Straten nog eens volledig van het bord te vegen. Maar hij heeft nog even respijt, want mijn andere ambitie is jaarlijks alle heidevelden van Zuidoost Friesland te bewandelen. Door het mooie weer afgelopen zomer heb ik aan de 2e ambitie dit jaar de voorkeur gegeven en zijn de damboeken in de kast gebleven”. 

Hoewel de Berkmeer niet direct bekend staat als het Nederlandse Silicon Valley is Mark Zuckerberg erg benieuwd of Van Randen actief is op twitter en/of gebruik maakt van whatsapp.
Van Randen reageert: “Aan dit soort modieuze fratsen doe ik niet mee. Ik vind het al erg knap van mezelf dat ik het e-mailen onder de knie heb gekregen en met Truus kan spelen (redactie: voor de goede orde, dit is een damprogramma op de computer). Volgens mijn leerlingen is e-mail een communicatiemiddel voor bejaarden en daar voel ik mij prima bij”.

We sluiten dit interview in stijl af met een vraag van majoor Bosshardt. In haar laatste briefwisseling met Van Randen vroeg ze wat de ex voorzitter SNA toewenst de komende 80 jaar.   
SvR is zichtbaar geëmotioneerd als hij de volgende woorden uitspreekt: “Dat de gezelligheid en de lol in het spelletje, op welk nivo dan ook, mag blijven bestaan, zoals de afgelopen 80 jaar”.

Erelid Willem Oudhuis

Op de Algemene Ledenvergadering gehouden op 12 mei 2016 werd onder luid applaus het erelidmaatschap toegekend aan Willem Oudhuis. De 'clubtimmerman' die altijd met tomeloze energie kisten voor klokken en schijven en prijzenkasten in elkaar zette, niet alleen voor onze club, maar ondertussen ook ver daarbuiten, werd terecht in het zonentje gezet. Een trouw bezoeker van de Onderlinge Clubcompetitie, een man met het hart op de juist plek die altijd actief was om de clubkas te spekken met zijn 'Lotto' activiteiten. Een begnadigd dammer waar menig topdammer zich op stuk beet. Een altijd beschikbare speler voor jeugdspelers om eens tegen te dammen. Een onmisbare hulp bij het schooldammen. Hij gaat zich de komende tijd bekwamen in de Jeu de Boules, maar we zullen hem nog regelmatig tegenkomen en we blijven altijd luisteren naar zijn adviezen en aanwijzingen. Per slot van rekening was hij al meer dan 40 jaar actief betrokken bij de ontwikkeling van de club waarvoor we hem zeer dankbaar zijn!
20160512 204709
ALV2016